First
Casopis Vjestak 1 Casopis Vjestak 1 Casopis Vjestak 1 Casopis Vjestak 1 Casopis Vjestak 1

Novosti

Učešće i druženje vještaka i revizora u poslovnom centru "Integra" u Banjoj Luci, povodom obilježavanja jubileja revizorske firme "BDO" d.o.o. iz Srbije

Godišnji susreti vještaka - BN Televizija, 26.10.2018. godine

Godišnji susreti vještaka
26.10.2018. godine i objavljivanje novog broja Časopisa Vještak

Centar za vještačenje i procjenjivanje "Zenit" d.o.o. u saradnji sa Udruženjem sudskih vještaka RS, će održati Godišnji susrete vještaka dana 26.10.2018. godine (Petak) sa početkom u 11:00 časova u prostorijama Banskog Dvora (Velika sala). Ulaz slobodan.
Takođe, objavljen je novi broj Časopisa Vještak, koji će biti prezentovan i na Godišnjem susretu vještaka, te pozivamo sva zainteresovana lica (vještake, sudije, advokate, pravnike, studente i dr.).

XVII Simpozijum „VJEŠTAČENJE SAOBRAĆAJNIH NEZGODA I PREVARE U OSIGURANJU

Od 31.05.2018. do 03.06.2018. godine u Banjoj Luci, na Univerzitetu Apeiron iz Banja Luke, održan je
XVII Simpozijum „VJEŠTAČENJE SAOBRAĆAJNIH NEZGODA I PREVARE U OSIGURANJU Seminaru su učestvovali istaknuti stručni i naučni radnici iz oblasti saobraćaja, a prezentovan je i Zbornik radova - posebno vanredno izdanje Časopisa Vještak, u kojem su obrađeni radovi iz oblasti saobraćaja.

Najava - XVII Simpozijum „VJEŠTAČENJE SAOBRAĆAJNIH NEZGODA I PREVARE U OSIGURANJU“
Vanredno izdanje Časopisa Vještak - zbornik radova

Suorganizator Centar za vještačenje i procjenjivanje "Zenit" d.o.o. Banja Luka
31.05.2018. - 03.06.2018. godine
Univerzitet Apeiron Banjaluka

CILJ SIMPOZIJUMA

Sve više ima sporova i postupaka zbog (pokušaja) prevara u osiguranju, a bilo je optuženih iz redova vještaka saobraćajno-tehničke struke, procjeni-telja, likvidatora, rukovodilaca službi šteta u osigu-ravajućim društvima, saobraćajne policije, itd. Na Sobraćajnom Fakultetu u Beogradu i TSG-u su razvijani modeli za otkrivanje prevara i izradu NALAZA I MIŠLjENjA saobraćajno-tehničkih vještaka. Posebna pažnja je posvećena osiguravajućim kompanijama, advokatima, sudijama i tužiocima, odnosno onima koje interesuje materija o prevarama u osiguranju.

Materija vezana za primenu Zakona o Bezbednosti Saobraćaja (ZBS, odnosno ZoOBS BiH) je vrlo specifična, pa su znanja iz ove oblasti sistema-tizovana i pripremljena da olakšaju vještacima, sudijama, tužiocima, advokatima i ostalim zainteresovanima pravilnu primjenu ZoOBS-a u postupcima.

Nalaz i Mišljenje vještaka podrazumijeva izdvajanje važnih i objašnjenje uočenih činjenica (dokaza) i detalja, na način koji razumljiv Sudu i strankama, pa i onima koji ne posjeduju posebna znanja iz saobraćajno-tehničkog vještačenja. Napominjemo da analiza saobraćajne nezgode podrazumijeva analizu uzroka i okolnosti pod kojima se dogodila i pod kojim uslovima bi mogla biti izbjegnuta saobraćajna nezgoda.

Ako (i kada) se pojave specifični slučajevi, tada se pred vještaka postavlja i komplikovan i specifičan problem. Posebno su složeni problemi u slučaje-vima čije riješavanje zahtjeva kombinovan i kom-pleksan saobraćajno-tehnički i pravni pristup.

Na XVII Simpozijumu „VJEŠTAČENJE SAOBRAĆAJNIH NEZGODA I PREVARE U OSIGURANJU“ biće prikazana i rješenja za pojedine specifične slučajeve Nalaza i mišljenja vještaka.

Pored razlika u izražavanju i nalazima vještaka, uočene su razlike u primeni vještine, pravnih okvira, logiciranju bez detaljnog poznavanja propi-sa, procjenama i analizama opasnih situacija.

U cilju jednoobraznog izražavanja vještaka o uzrocima i doprinosima vezanim za nastanak i analizu opasne situacije, na XVII Simpozijumu biće posvećena posebna pažnja načinu izražavanja stavova vještaka i analizi opasne situacije. Ovo je važno tužiocima, sudijama a posebno i advokatima da bi lako i jasno razumjeli šta su vještaci mogli, odnosno nisu mogli, a šta su veštaci „utvrdili“.

Prevare u osiguranju su vrlo česte i (u EU se procjenjuje da su zastupljene sa oko 10%) opasne a posebno ako su praćene Nalazom i mišljenjem vještaka u kome postoji tvrdnja da se saobraćajna nezgoda “zaista dogodila”. Zbog toga je predviđeno da na

XVII Simpozijumu

budu obrađeni najčešći tipovi prevara u osiguranju i primjena mjera za sprečavanje takvih prevara.

RADOVI IZ OBLASTI:

 • Domen rada vještaka saobraćajno-tehničke struke, definisanje uzroka saobraćajnih nezgoda, propusti učesnika saobraćajnih nezgoda i opasna situacija;
 • Postupak i karakteristični primeri vještačenja saobraćajnih nezgoda sa pješacima;
 • Primjena savremenih softverskih alata za vještačenje saobraćajnih nezgoda;
 • Prevare u osiguranju (načini, vrste, teh. elementi, prepoznavanje), modeli sprečavanja prevara u osiguranju, procjene štete i zaštite od prevara;
 • Multidisciplinarni pristup (saobraćajno-medicinski) u vještačenju povreda i otkrivanju prevara;

INFORMACIJE O UČEŠĆU

Prijavljivanje se vrši kod:

Traffic Safety Group d.o.o., Beograd,

Braće Jerković 229,

Prijava putem e-mail ili mob

+381 (65) 222 55 12

e-mail: tsgdoo@yahoo.com

office@tsgserbia.com

Smještaj je po posebnim cijenama obezbjeđen u hotelu Tesla na bazi noćenja sa doručkom (1-3 noćenja). Takođe, učesnici mogu po vlastitom izboru rezervisati smještaj u nekom od brojnih hotela u gradu.

KOTIZACIJA uključuje:

 • Prisustvo izlaganjima i učešće u radionici,
 • Zbornik radova,
 • Potvrdu o učešću na savjetovanju,
 • Koktel dobrodošlice,
 • Svečanu večeru sa pićem dobrodošlice,
 • Kafe pauze

Kotizacija* je 100€ ili 200KM ili 12.000RSD.

*u cijenu kotizacije je uračunat PDV.

Sudije, tužioci i autori radova, plaćaju samo smeštaj i svečanu večeru.

Agroforum pod nazivom "Podrška poboljšanju lanca vrijednosti u proizvodnji i preradi mlijeka u Republici Srbiji kroz razmjenu znanja i iskustava sa Republikom Češkom“

Predstavnik Centra za vještačenje i procjenjivanje "Zenit" d.o.o. iz Banjaluke, Milijan Erbez je kao stručnjak i prevodilac učestvovao na Agrobinis forumu, održanom dana 11.12.2017. godine, održanom u Hotelu "Metropol", Beograd. Osnovni cilj ovog foruma jeste unapređenje i razvoj sektora proizvodnje i prerade mleka u Republici Srbiji, kao i povećanje konkurentnosti u okviru pomenutog sektora kroz razmenu znanja i iskustava sa češkim kolegama. Učešće na pomenutom agrobiznis forumu omogućilo je srpskim kompanijama da predstave svoje proizvodne kapacitete, izlože svoje proizvodne programe, upoznaju se sa konkurencijom i razgovaraju sa potencijalnim poslovnim partnerima, kao i da učvrste postojeće i steknu nove kontakte. Na ovaj način srpske kompanije mogu direktno uticati na poboljšanje svojih poslovnih rezultata, što doprinosi kvalitetnijem pozicioniranju srpskih brendova i sveukupnom razvoju agrobiznis sektora u Republici Srbiji. Učešće na ovom forumu uzelo je i 15 učesnika sa češke strane - kompanija iz oblasti proizvodnje i prerade mleka, uzgajivača i udruženja za stočarstvo, kao i predstavnici Ministarstva poljoprivrede Republike Češke i Ambasade Republike Češke u Srbiji.

Vještačenje iz oblasti prava potrošača

O radu Centra za vještačenje i procjenjivanje, a vezano za zaštitu prava potrošača kao i postupka djelovanja potrošača u skladu sa Zakonom o potrošačima u Republici Srpskoj, FBIH i BiH, objavljen je članak u Euroblicu.

Finansijske istrage - seminar - 20-23. juni 2017. godine, Sarajevo

Organizatori
Ministarstvo pravosuđa Sjedinjenih Američkih Država
Centri za edukaciju sudija i tužilaca FBiH i RS

Oblast: Obuka za tužioce, policijske istražitelje i zajedničke istražne timove-udarne grupe

Delegacija Centra za vještačenje "Zenit" d.o.o. iz Banjaluke i Udruženja sudskih vještaka, predvođena Draganom Salićem, je povodom organizovanja seminara za finansijske istrage u Sarajevu učestvovala na istom od 20-23 juna 2017. godine.

Teme na seminaru su bile: borba protiv korupcije, identifikovanje i prikupljanje dokaza, izvori informacija i sumnjive transakcije banaka, pribavljanje međunarodnih finansijskih izvještaja, Korupcija u BiH, uloga finansijskih istražitelja i vještaka u BiH, Sudski vještaci i finansijski istražitelji u SAD-u, istražne i posebne istražne tehnike, ispitivanje svjedoka, priprema izvještaja i dokaza, pranje novca, međunarodni tokovi novca i praćenje i svjedočenje.

Učesnici i predavači su bili:
Maureen Cormack, ambasadorica SAD-a
Arben Murtezić, direktor Centra za edukaciju sudija i tužilaca
Senad Osmić, tužilac
Steven Block, glavni tužilac Posebno tužilaštvo (Okrug Cook)
Damir Vranješ, istražitelj - SIPA
Shari Schindler, agent
Hydee Gonzalez, agent
Mirza Hukeljić, tužilac
Amanda Strickland, specijalna agentica FBI
Daniel Yocca, pomoćnik pravnog atašea tužilac FBI
Senad Osmić, tužilac
kao i mnogobrojni drugi ugledni predavači i gosti iz srodnih oblasti.

USAID projekat pravosuđa u BiH - Najava konsultativnog sastanka sa predstavnicima USAID-a, Dana: 05.04.2017. godine, Sarajevo

Tema: Analize sistema angažovanja vještaka u krivičnom postupku, sa fokusom na predmete privrednog kriminala i korupcije

Predstavnici Centara za vještačenje "Zenit" d.o.o. iz Banjaluke učestovaće na konsultativnom sastanku, dana 05.04.2017. godine u Sarajevu, sa predstavnicima USAID-a i ostalim predstavnicima pravosuđa BIH, a povodom USAID-ovog projekta pravosuđa u BiH

Poziv USAID-a

Predstavnici Centra za vještačenje učestvovali na sastanku povodom USAID-ovog projekta pravosuđa, Sarajevo, 05.04.2017. godine

USAID projekat pravosuđa u BiH - Najava konsultativnog sastanka sa predstavnicima USAID-a, Dana: 05.04.2017. godine, Sarajevo

Tema: Analize sistema angažovanja vještaka u krivičnom postupku, sa fokusom na predmete privrednog kriminala i korupcije

Predstavnici Centara za vještačenje "Zenit" d.o.o. iz Banjaluke učestovaće na konsultativnom sastanku, dana 05.04.2017. godine u Sarajevu, sa predstavnicima USAID-a i ostalim predstavnicima pravosuđa BIH, a povodom USAID-ovog projekta pravosuđa u BiH

Poziv USAID-a

Održana međunarodna promocija "Časopisa Vještak" u Novom Sadu, 16.09.2016. godine

Centar za vještačenje "Zenit" d.o.o. iz Banjaluke i partneri Udruženje sudskih veštaka "Vojvodina" iz Novog Sada i Udruženje sudskih vještaka Republike Srpske su organizovali međunarodnu promociju "Časopisa Vještak" Novom Sadu, a koji je održan 16.09.2016. godine u Kongresnom centru "Master" Novosadskog sajma (sala privredne komore, treći (3) sprat)

Tematika skupa bila je iz svih oblasti vještačenja, a pretežno iz oblasti procenjivanje šteta, medicinsko vještačenje, ekonomsko-finansijsko vještačenje, građevinsko vještačenje, mašinsko vještačenje, saobraćajno vještačenje, poljoprivredno vještačenje, vještačenje iz oblasti oružja i balistike, grafičko-grafoskopsko vještačenje i drugo.
Tokom skupa, učesnici su naglasili značaj "Časopisa vještak", sa aspekta razvoja nauke, kao i teorije i prakse vještačenja za područije cijele Bivše Jugoslavije. Učesnici su postavljali pitanja, a najčešće je na njih davala odgovore sudija Apelacionog suda Novi Sad, Dragana Štrbac.

Uvodničari i govornici na međunarodnoj promociji "Časopisa Vještak" su bili:

Prim. dr sci. Zoran Ivanov,
Potrepdsjednik Udruženja sudskih veštaka Vojvodina, Novi Sad,
direktor Dragan Salić,
osnivač i izdavač "Časopisa Vještak", Banjaluka,
Magistar sporta i fizičke kulture Tadija Kačar,
promoter časopisa,
Milan Gutić,
predsjednik Privrednog kulturnog centra "Dunav", Novi Sad,
Dr sci. Ištvan Bodalo,
predsjednik Upravnog Odbora, Udruženje sudskih veštaka "Vojvodina" Novi Sad,
Sudija Dragana Štrbac,
Apelacioni sud, Novi Sad,
Zoran Knežević, dipl. ing. maš.,
Potpresjednik sudskih vještaka Republike Srpske,
Jovana Pušac,
magistar pravnih nauka, advokat iz Banjaluke, Republika Srpska
Prof. dr Slobodan Stanišić,
advokat iz Banjaluke, Republika Srpska
Dane Branković, Mr. inžinjer grafičke tehnologije,
Zamjenik glavnog i odgovornog urednika "Časopisa Vještak".

Pored navedenih uvodničara, na promociji "Časopisa Vještak" svoje aktivno učešće dali su sudski vještaci iz Beograda, Gavrilo Šćepanović i Miladin Knežević

Ova promocija je bila od posebnog značaja za vještake, advokate, sudije, tužioce, pravobranioce, studente i ostale zainteresovane iz Vojvodine, odnosno Srbije, a ispraćena je i od strane RTV Delta iz Novog Sada.
U ime "Časopisa Vještak", a povodom uspješne saradnje i promocije, direktor Dragan Salić je uručio prigodne poklone domaćinima skupa, Prim. dr sci. Zoranu Ivanov i promoteru magistru fizičke kulture i sporta Tadiji Kačaru.
Po završetku promotivnih aktivnosti, vještaci iz Republike Srpske i iz Udruženja veštaka "Vojvodina" su nastavili druženje u renomiranom restoranu u Novom Sadu, a dominantna tematika je bila buduća saradnja iz svih oblasti vještačenja

Jedna od poruka i zaključaka ove promocije je da će se u budućem periodu nastaviti međunarodne promocije "Časopisa Vještak" u Beogradu, Podgorici i slično.

Promotivni Plakat (preuzmi)

Obavještenje autorima - Časopis Vještak broj 6

Poštovani autori,

Pozivamo Vas da u najskorije vrijeme šaljete svoje radove za objavljivanje u Časopisu Vještak, a rok za slanje radova za objavljivanje u Časopisu Vještak broj 6. je 31.08.2016. godine.
Nadamo se da ćete razumjeti i uvažiti našu molbu i obavještenje, kako bi Vaš i naš cijenjeni Časopis broj 6. izašao iz štampe u predviđenim rokovima.
Time je važnije, jer smo planirali u devetom mjesecu organizovati promociju Časopisa Vještak u Novom Sadu.

       Unaprijed Vam se zahvaljujemo,

       Redakcija Casopisa Vještak

Emisija U FOKUSU - Radio-televizija Republike Srpske, 07.06.2016. godine

Tema: "Uloga i zadaci vještaka i vještačenja u parničnom i krivičnim postupcima"

Voditeljka: Tatjana Mizdravk

Gosti: Dragan Salić, Zoran Knežević, Dane Branković.

Saopštenje za javnost, 30.05.2016. godine,
Godišnji susreti vještaka i promocija godišnjih izdanja “Časopisa Vještak” u štampanoj i elektronskoj verziji


       

Eksperti razmjenili znanja i vještine,

U organizaciji Centra za vještačenje “Zenit” d.o.o. Banjaluka i redakcije Časopisa Vještak u sali – Vijećnica Banskog Dvora u Banjaluci, dana 30.05.2016. godine održani su “Susreti vještaka" i promocija: štampane i elekronske verzije godišnjih izdanja “Časopisa Vještak”iz oblasti teorije i prakse vještačenja.

Na ovom prvom skupu okupilo se stotinudvadesetpet (125) stručnjaka iz različitih oblasti vještačenja i drugih predstavnika pravosuđa sa područja BiH i regiona, a bila je dobra prilika da učesnici skupa razmjene stručna znanja, iskustvo i vještine.

Dominiralo je više značajnih tema kao što su: položaj vještaka, prijedlozi novih zakonskih rješenja (legitimacija vještaka, plaćanje troškova vještačenja, članstvo i druga bitna pitanja i dalji pravci aktivnosti u oblasti vješačenja), a susrete su obilježili razna predavanja i prezentacije emitentnih stručnjaka kako iz Republike Srpske, Federacije BiH, tako i predstavnici Republike Srbije.

Uvodničari na susretima vještaka:

Akademik Prof. dr Miodrag Simović
Sudija Ustavnog Suda BiH,
Prim. dr sci. Zoran Ivanov
Udruženje sudskih veštaka Vojvodina, Novi Sad,
Predsjednik Udruženja sudskih vještaka FBiH, Fajik Ekić, Sarajevo,
Prof. dr Ljubinko Mitrović, Ombudsmen za ljudska prava Bosne i Hercegovine,
Prof. dr Duško Medić, sudija Ustavnog Suda Republike Srpske
Prof. dr Slobodan Stanišić, advokat iz Banjaluke
Direktor Udruženje sudskih veštaka - Beograd, Miladin Knežević, Beograd,
Doc. dr Sefik Smlatić,
Predsjednik Udruženj stečajnih upravnika regije Bihać
Direktor Društva za vještačenje “Vještak” iz Mostara,
Bojan Petrić, dipl. ing. strojarstva
Predsjednik Sindikata Sudskih veštaka Republike Srbije, Nikola Dragović, Beograd.

Predsjednik organizacionog odbora “Susreta vještaka” u Banjaluci, Dragan Salić, diplomirani ekonomista zahvalio se svim učesnicima godišnjih susreta na učešću i konstruktivnom doprinosu, te najavio novi susret vještaka za novogodišnje praznike, početkom 2017. godine i uputio javni poziv svim vještacima, advokatima, sudijama, tužiocima, notarima, stečajnim upravnicima, pravobraniocima, predstavnicima osiguravajućih društava, studentima, predstavnicima medija i drugim zainteresovanim za oblasti teroije i prakse vještačenja.

Na skupu vještaka u Banjaluci promovisana su godišnja izdanja svih pet (5) brojeva “Časopisa Vještak”, kao jedinog naučno-stručnog časopisa iz oblasti teorije i prakse vještačenja, kao “Brenda” na cijelom području Bosne i Hercegovine i regiona.

U proteklih pet (5) brojeva “Časopisa Vještak”, mnogi eminentni stručnjaci iz različitih oblasti teorije i prakse vještačenja su objavili oko stotinu naučnih i stručnih radova, a koji su naišli na veoma pozitivne ocjene u stručnoj javnosti.

Svojim sadržajem i naučnim radovima ovaj kvartalni naučno-stručni časopis daje veliki doprinos našoj pravnoj literaturi i kao takav biće od velike koristi i podrška za rad ne samo profesionalnih vještaka iz različitih oblasti već i sudija, tužilaca, advokata i drugih stručnjaka, poručio je Dragan Salić, direktor Centra za vještačenje “Zenit” d.o.o. iz Banjaluke.

GODIŠNJI SUSRETI VJEŠTAKA, 30.05.2016. godine,
Banja Luka - Banski Dvor (sala Vijećnice)


       Poštovani,

Obavještavamo sve vještake, sudije, tužioce, advokate, studente i ostale zainteresovane građane da će se u Banjaluci, dana 30.05.2016. godine u 17:00 časova, u prostorijama Banskog Dvora (sala Vijećnica) održati Godišnji susreti vještaka, sa promocijom novog izdanja Časopisa Vještak.

ULAZ SLOBODAN

TEMATIKA SUSRETA

Položaj vještaka, edukacija, tarifa troškova vještačenja, legitimacija vještaka, članstvo, bezbjednost vještaka, prijedlozi za nova zakoska rješenja u naplati troškova i dalji pravci i aktivnosti u oblasti vještačenja

UVODNIČARI - GOVORNICI

Akademik Prof. dr Miodrag Simović, Banja Luka
Ustavni Sud Bosne i Hercegovine,
Prim. dr sci. Zoran Ivanov, Novi Sad
Udruženje sudskih veštaka Vojvodina,
Predsjednik Udruženja vještaka FBiH, Fajik Ekić, Sarajevo,
Prof. dr Ljubinko Mitrović, Ombudsmen Bosne i Hercegovine,
Prof. dr Slobodan Stanišić, Advokat,
Direktor Udruženje sudskih veštaka - Beograd, Miladin Knežević, Beograd,
Prof. dr Duško Medić, Ustavni Sud Republike Srpske
Mr. Irfan Samardžić, vještak
Unsko-sanski kanton,
Dipl. ing. strojarstva Bojan Petrić
Društvo za vještačenje Vještak, Mostar,
Predsjednik Sindikata Sudskih veštaka Republike Srbije, Nikola Dragović, Beograd.

S poštovanjem,

direktor Centra za vještačenje
Dragan Salić, dipl. ecc.


Promotivni Plakat (preuzmi)

Obavještenje budućim vještacima, sadašnji vještacima i drugima

       Poštovani,

Ovom prilikom Vas obavještavamo da u "Časopisu Vještak" (do sada su izašla tri (3) broja) kao i Vodiču za vještake, možete pronaći važnu literaturu, iskustva vještaka kao i druge izvore, mnogobrojnih eminentnih autora iz različitih oblasti, koji objavljuju svoje naučno-stručne radove u "Časopisu Vještak", kako sa pravnog tako i sa stručnog aspekta, a koje će biti od velike pomoći prilikom polaganja ispita za vještake u Republici Srpskoj, Federaciji Bosne i Hercegovine i Distriktu Brčkom. U prva tri (3) broja "Časopisa Vještak" je objavljeno preko šezdeset (60) autorskih radova, što ga posebno ističe u odnosu na bilo koji drugi stručno-naučni časopis kako u BiH, tako i šire.

Časopis vještak brojeve 1, 2 i 3 ili godišnju preplatu, kao i "Vodič za vještake" možete naručiti putem imejla:
casopisvjestak@gmail.com,
slanjem popunjene narudžbenice (preuzmi) za "Časopis Vještak",
odnosno popunjene narudžbenice (preuzmi) za "Vodič za Vještake".

Godišnja preplata za "Časopis Vještak" je: 100,00 KM sa PDV-om,
a cijena pojedinačnog "Časopisa Vještak" je 30,00 KM sa PDV-om.

Cijena "Vodiča za vještake" je 15,00 KM sa PDV-om.

Takođe Vas obavještavamo da nam se možete obratiti za pomoć u literaturi i drugim informacijama povodom aktuelnog prijavljivanja za polaganje ispita za vještake kod Ministarstva Pravde Republike Srpske, koje će se održati 09.10.2015. godine u prostorijama Visoke škole unutrašnjih poslova u Banjoj Luci (Ul. Bulevar Živojina Mišića 10A), sa početkom u 13:00 časova.
Za sve informacije Vam stojimo na raspolaganju na telefon broj: 065/512-187

S poštovanjem,

direktor Centra za vještačenje
Dragan Salić, dipl. ecc.


ODLAGANJE STRUČNOG SAVJETOVANJA - "OBLICI DISKRIMINACIJE I MOBINGA"

21.09.2015.

Poštovani,

Obavještavamo Vas da će stručno savjetovanje "Oblici diskriminacije i mobinga u BiH", biti odloženo do daljnjeg, zbog trenutne procedure donošenja novog Zakona o Radu u RS, te da po uvidu u nove promjene u zakonu, želimo da planiramo sledeće korake povodom problematike mobinga u Bosni i Hercegovini i šire.


S poštovanjem,

Organizacioni odbor
savjetovanja

Obavještenje autorima

       Obavještavamo autore,

da Vaše autorske radove za četvrti broj „Casopisa Vještak“, možete slati na imejl: casopisvjestak@gmail.com, a rok je do 25. Septembra 2015. godine. Redakcija „Casopisa Vještak“ Vam se obraca sa željom da autorske radove dostavite u predvidenom roku, zbog brojnih tehnickih i štamparskih poslova koje je neophodno obaviti prije izdavanja samog casopisa.

       Unaprijed Vam se zahvaljujemo,


       Redakcija Casopisa Vještak


STRUČNO SAVJETOVANJE - "OBLICI DISKRIMINACIJE I MOBINGA"

05.06.2015.

OBAVJEŠTENJE

Na zahtjeve jednog broja uvodničara - stručno savjetovanje na temu:
"Oblici diskriminacije i mobinga u BiH", zbog učešća na savjetovanju koje se održava u Neumu u istom terminu i početka korišćenja godišnjih odmor, organizaconi odbor savjetovanja donio je odluku, da se stručno savjetovanje na navedenu temu pomjeri za novi termin 26.09.2015. godine (Subota).

Molimo Vas da razumijete i uvažite navedene razloge za pomjerenje utvrđenog termina stručnog savjetovanja.

S poštovanjem,

Organizacioni odbor
savjetovanja

Prijedor, 17-18.04.2015. godine

     Povodom održavanja Medunarodnog naucnog skupa "Krivicno zakonodavstvo - DE LEGE LATA ET DE LEGE FERENDA", promovisan je "Casopis Vještak". Na promociji su prisustvovali mnogobrojni istaknuti akademici i profesori iz zemlje i regiona, a poseban pecat je dao i gradonacelnik Grada Prijedora, Marko Pavić. O promociji "Casopisa Vještak" govorili su:
u uvodnom izlaganju:
  Dragan Salic, dipl. ecc.
  - direktor Centra za Vještacenje Zenit,
  Akademik prof. dr Stanko Bejatovic - Kragujevac,
  Akademik prof dr. Miodrag Simovic -
  - potpredsjednik Ustavnog Suda i redovni profesor Pravnog Fakulteta,
  Prof. dr Ljubinko Mitrovic - Banjaluka,
  Prof. dr Drago Radulovic Podgorica,
  Prof. dr Vojislav Ðurdec - Niš
Ucesnici ovoga Međunarodno-naučnog skupa, dali su preporuku:
- da Časopis Vještak, kao jedini ove vrste koji obuhvata velik broj oblasti vještacenja na podruciju Bivše Jugoslavije, treba podržati te da isti ima kvalitet iz oblasti teorije i prakse vještacenja, te da ce se naci na domacim i medunarodnim listama u skorijoj buducnosti.
- da se pozivaju ucesnici sa ovoga skupa da kao autori u buducim brojevima pošalju svoje autorske radove iz navedene oblasti. Detaljnije možete pogledati na promotivnom plakatu i fotografijama

OBJAVLJEN DRUGI BROJ "ČASOPISA VJEŠTAK"

30.03.2015.

       Centar za vještačenje "Zenit" kao izdavač je objavio drugi broj "Časopisa Vještak".


Obavještenje autorima

       Obavještavamo Vas,

da Vaše autorske radove za drugi broj „Casopisa Vještak“, možete slati na imejl: casopisvjestak@gmail.com, a rok je 25. Februar 2015. godine. Redakcija „Casopisa Vještak“ Vam se obraca sa željom da autorske radove dostavite u predvidenom roku, zbog brojnih tehnickih i štamparskih poslova koje je neophodno obaviti prije izdavanja samog casopisa.

     Molimo Vas da naše obavještenje uvažite, kako bi zajednicki mogli postici uspjeh i obezbjediti mnogobrojnim citaocima da u predvideno vrijeme, u Martu mjesecu, dobiju svoj voljeni "Casopis Vještak".

       Unaprijed Vam se zahvaljujemo,


       Redakcija Casopisa Vještak


OBJAVLJEN PRVI BROJ "CASOPISA VJEŠTAK"

22.12.2014.

       U Banskom Dvoru u Banjaluci je održana promocija povodom izdavanja prvog broja "Časopisa Vještak".